Salgs- og leverings­betingelser

Anvendelse

Nærværende almindelige salgs- og leverings-betingelser for Protox ApS (herefter benævnt „PA“) er gældende for ethvert salg fra PA medmindre de udtrykkeligt er fravalgt eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side anført i f.eks. købers ordreafgivelse eller i købers indkøbsbetingelser er ikke bindende for PA, medmindre PA udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

 

Ordren

I det omfang PA fremsender skriftlig ordre-bekræftelse anses aftalen mellem PA og køber først for at være bindende for PA på dette tidspunkt, uanset om PA forinden har fremsendt tilbud der efterfølgende er blevet accepteret af køber.

Købers eventuelle indsigelser mod en eventuel ordrebekræftelses indhold skal foreligge skriftligt og være PA i hænde senest 7 dage efter datoen for ordrebekræftelsen dog senest ved leverance.

Købers annullering, returnering eller ændring af en ordre kan kun ske med PA´s skriftlige samtykke. Såfremt et sådan skriftligt samtykke vedrørende returnering foreligger er køber forpligtet til at levere de pågældende varer franko hos PA Fabriksvej 19, 6000 Kolding vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og –nummer. Varer tages kun retur efter aftale og imod 20% returgebyr.

 

Levering

Det er ved alle køb tale om afhentningskøb jf. Købelovens §9.

Det angivne leveringstidspunkt er omtrentligt. PA kan kræve leveringstiden udskudt ved enhver ændring i eller tilføjelse til købsordren.

 

Forsinkelse

Såfremt PA ikke leverer i overensstemmelse med det med køber aftalte leveringstidspunkt eller inden rimelig tid herefter og uden at det foreligger en force majeure-situation jf. pkt 9 er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til PA at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt hvor køber gør denne ret gældende. Såfremt levering ikke sker inden for den af køber fastsatte frist er køber berettiget til at hæve aftalen såfremt levering ikke finder sted inden yderligere 10 arbejdsdage efter at påkrav herom er fremsat.

Udover den i pkt. 4.1 aftalte hæve beføjelse kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse gældende overfor PA og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art. Køber har således ej heller mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende salgsaftaler i tilfælde af forsinkelse på en leverance. PA hæfter ikke under nogen omstændigheder uanset eventuel grov uagtsomhed for direkte tab eller driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader.

 

Betaling

Med mindre andet er aftalt skal betaling ske netto kontant.

Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt tilskrives morarenter fra fakturadatoen af det til enhver tid skyldige beløb inklusive tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 2 % på. Påbegyndt måned samt rykkergebyr kr. 100 inkl. Moms for hver rykkerskrivelse.

Overholder køber ikke de aftalte betalings-betingelser for en eller flere leverancer eller misligholder køber på anden måde en købsaftale med PA herunder standser sine betalinger har PA udover sine øvrige misligholdelsesbeføjelser ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer og PA´s fulde tilgodehavende forfalder straks til betaling.

 

Ejendomsforbehold

PA forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

 

Vejledninger, brochurer m.v.

Oplysninger, data m.v. givet af PA i kataloger, brochurer og andet trykmateriale er vejledende og alene bindende for PA såfremt købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger eller data.

 

Mangler

Køber skal undersøge det købte for mangler straks ved modtagelsen. De af PA solgte produkter er kun beregnet til det på brugsvejledningen angivne formål. Skader opstået ved usædvanlig eller ukorrekt brug samt brug i strid med brugsvejledningen anses ikke for mangler.

Ved købers konstatering af mangler skal køber omgående skriftligt (og inden 8 dage efter varemodtagelsen) overfor PA beskrive og specificere den påberåbte mangel og de ev. opståede skader. Enhver reklamation over mangler eller eventuelle skader der er eller burde være opdaget eller forudset ved køberens kontrol af det købte skal være modtaget af PA uden ugrundet ophold efter levering af det købte, dog senest i tilstrækkelig tid før det købtes brug således at PA forinden kan nå at tage stilling til reklamationen.

Ethvert mangels krav, uanset art skal være gjort gældende inden for de reklamationsfrister som fremgår af nærværende pkt. 8. Undlader køber dette kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

Såfremt der påvises mangler der kan gøres gældende overfor PA, er PA efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller acceptere at give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber er herved fuld og endelig fyldest gjort for ethvert krav som følge af manglen.

PA afgiver inden rimelig tid efter modtagelsen af en berettiget reklamation erklæring om sit valg ifølge pkt. 8.4. Såfremt PA ikke inden 10 arbejdsdage efter afgivelse af sin erklæring til køber opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 8.4. kan køber skriftligt give PA en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er PA´s forpligtelse ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist kan køber hæve aftalen, såfremt manglen er væsentlig eller hvis manglen må siges at være uvæsentlig, kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købssum.

PA har udover hvad der overfor er bestemt intet ansvar for mangler og køber kan derfor ikke gøre andre misligholdes beføjelser gældende end hvad der fremgår af ovenstående. PA hæfter således ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel grov uagtsomhed, for direkte tab eller drift tab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader.

Det forhold, at PA måtte op starte drøftelser eller forhandlinger om en mindelig løsning af en reklamation medfører ikke at PA ikke efter-følgende kan påberåbe sig ansvarsbegræns-ningerne i nærværende salgs- og leverings-betingelser og at der er sket for sen reklamation.

 

Force majeure og lignende begivenheder

PA hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder som ligger udenfor PA´s direkte kontrol (f.eks. men ikke begrænset hertil strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfulde eller væsentligt fordyrende leverancer fra PA´s leverandører forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold mangel på transportmiddel eller transportuheld restriktioner vedrørende import/eksport samt drift forstyrrelser eller standsning i øvrigt og i lignende), som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling eller levering af det købte eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for PA end forventet.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af force majeure som nævnt i pkt. 9.1. suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum forhindringen varer og den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig hvorfor køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en sådan begivenhed.

Såfremt PA vil påberåbe sig nærværende pkt. 9 er PA forpligtet til straks at give køber meddelelse herom med angivelse af årsag og den tid forhindringen antages at vare. PA skal samtidig bestræbe sig på at overvinde hindringen hurtigst muligt.

Såfremt en force majeure situation varer eller af PA påregnes at vare udover 30 arbejdsdage, er såvel PA som køber berettiget til at hæve den indgåede aftale uden at dette anses for misligholdelse. Køber kan derfor ikke kræve nogen form for erstatning fra PA i en sådan situation.

 

Produktansvar

PA er ikke ansvarlig for skader forvoldt at det købte medmindre skaden skyldes fortsæt fra PA´S side. PA er ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, drift tab, tidstab, avancetab, følgeskader eller andre lignende indirekte tab.

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele PÅ, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt eller tredjemand påstår der er opstået en skade forårsaget af det leverede eller at der er fore for at der vil indtræde en sådan skade. Afvigelse af førnævnte meddelelse til PA fritager ikke køber for at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige foranstaltninger.

Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme forum som behandler en eventuel produkt-ansvarssag mod PA. I den udstrækning PÅ måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde PA skadesløs i samme omfang som PA´s ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 10.

 

Jurisdiktion og lovvalg

Enhver tvist som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres ved PA´s værneting efter dansk ret dog eksklusive reglerne i den internationale købelov (CISG).

Januar 2003

Indhold
Denna hemsida använder cookies. Du accepterar detta genom att klicka på ok eller läs mer.